Wydawca

SPORT W REGIONIE Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź

NIP 7252304766, REGON 387739389
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638
Kapitał zakładowy 250 000,00 zł opłacony w całości

Kontakt do wydawcy:
E-mail: biuro@regionalnysport.pl
Telefon: 42 205 02 51